วารสาร @ชลบุรี ปี 2567

วารสาร @chonburi มิ.ย. 67
วารสาร @chonburi พ.ค.67
วารสาร @chonburi เม.ย.67
วารสาร @chonburi มี.ค.67
วารสาร @chonburi ก.พ.67
วารสาร @chonburi ม.ค.67
************************************************************************

Knowledge Management : KM

แนวทางดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
สรุปสาระสำคัญ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565
องค์ความรู้ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2565
องค์ความรู้ของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2564
การจัดทำคำของบประมาณ เงินอุดหนุนกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยรับงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561