Statistics

ข้อมูลสถิติการให้บริการ

คลิกที่รูปเพื่อดูรายงานในรูปแบบอื่น

ข้อมูลเชิงสถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม

สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2565
สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2564
สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2563
สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2562
สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2561
สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2560
สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2559
สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2558
สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2557
สถิติการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  2556

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัย และงานสาธารณะอื่น ๆ

การให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
การให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
การให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
การให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
การให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
การให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
การให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
การให้บริการด้านบรรเทาสาธารณภัยฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556