วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วิสัยทัศน์  “เมืองนวัตกรรมน่าอยู่  ศูนย์กลางการท่องเที่ยวและกีฬา พัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน”

พันธกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้กำหนดเป้าหมายในการพัฒนาในภาพรวมไว้  ดังนี้

(1)  เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน  องค์กรเอกชน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(2)  ส่งเสริมการจัดการศึกษา  การให้บริการการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง

(3)  ส่งเสริมการศึกษาให้เข้าสู่นวัตกรรมสมัยใหม่

(4)  ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการท่องเที่ยวและกีฬาระดับนานาชาติ

(5)  เสริมสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

(6)  ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน

(7)  สนับสนุนช่วยเหลือให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การป้องกันแก้ปัญหาสังคม  ยาเสพติด

(8)  เสริมสร้างความร่วมมือในการกำจัดขยะมูลฝอย  การจัดระบบบำบัดน้ำเสีย  การบริหารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการ

กลยุทธ์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ในภาพรวมไว้  ดังนี้

  1. ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดชลบุรีให้มีการขยายตัวอย่างเพียงพอต่อการสร้างงานและสร้างรายได้รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและเครือข่ายชุมชนให้เกิดการเชื่อมโยงพัฒนาชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน สามารถพึ่งตนเองได้
  2. เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเสริมสร้างคุณค่าที่ดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการอนุรักษ์วัฒนธรรมและเอกลักษณ์ของความเป็นไทย สามารถสร้างคนให้เป็นคนดี คนเก่ง พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม และมีระเบียบวินัย
  3. เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนทุกคนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง มีกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องสร้างระบบคุ้มครองความมั่นคงทางสังคม รวมทั้งให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
  4. เพื่อพัฒนาการศึกษาของเยาวชนในจังหวัดชลบุรีให้ก้าวหน้าสู่นวัตกรรมสมัยใหม่
  5. เพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเพื่อให้คนและธรรมชาติอยู่ด้วยกันอย่างสมดุลและยั่งยืน
  6. ส่งเสริมกีฬาให้เป็นศูนย์กลางของชาติและนานาชาติโดยความร่วมมือทั้งภาครัฐ เอกชน เยาวชน และประชาชนทั่วไป
  7. ส่งเสริมการพัฒนางานด้านการท่องเที่ยวด้านความยั่งยืนของสินค้า การบริการ ด้านการแข่งขัน  ความร่วมมือของภาครัฐและเอกชน
  8. ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ และร่วมกันรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาบุคลากรในองค์กรเป็นบุคลากรยุคใหม่สามารถนำพาองค์กรไปสู่องค์กรยุคใหม่และสามารถบริหารจัดการองค์กรด้วยระบบการบริหารสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี