โครงสร้างอัตรากำลังกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ในแผนอัตรากำลัง 3 ปี