กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และตัวอย่างคำสั่งเกี่ยวกับภารกิจ รพ.สต. องค์การบริหารส่วนจังหวัด

Link