ฝ่ายติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงพื้นที่ ออกติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 – 2566(ต่อเนื่อง) ครั้งที่ 1/2567 ชุดที่ 2