ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบ กองทุน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕

PDF