อำนาจหน้าที่ กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

อำนาจหน้าที่    

                    กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ  งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น  งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด  งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดงานคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด   งานงบประมาณ  งานเสนอแนะขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  และฉบับเพิ่มเติม (ถ้ามี)งานตรวจติดตามและประเมินผลแผนงาน และโครงการ  งานจัดทำและพัฒนาระบบข้อมูลสถิติและสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด  งานบริการข้อมูลสถิติ  งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  และได้รับมอบหมาย

 

โดยแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น  4  ฝ่าย  ดังนี้

  1. ฝ่ายนโยบายและแผนงาน
  2. ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้
  3. ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
  4. ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ

ฝ่ายนโยบายและแผนงาน  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

– งานจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

– งานเพิ่มเติม / แก้ไข และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

– งานจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

– งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

– งานจัดทำกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– งานวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

– งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

– งานประสานการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– งานคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– งานแผนการดำเนินงานประจำปี และงานจัดทำแผนการดำเนินงานเพิ่มเติม

– งานจัดทำฐานข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และฐานข้อมูลการพัฒนาอื่น ๆ ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

– งานบันทึกระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (E-Plan) เกี่ยวกับงานแผนพัฒนาท้องถิ่น  และงานแผนเพิ่มเติม  แก้ไข  และเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

– งานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ ในเขตจังหวัดชลบุรี

– งานการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัดชลบุรี

– งานเกี่ยวกับการจัดทำประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

– งานการลงพื้นที่เตรียมจัดทำประชาคมท้องถิ่น

– งานควบคุมงานภายใน

– งานฝึกอบรมและสัมมนาในการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

– งานสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

– งานบริหารงานทั่วไปและงานบริหารงานบุคคลของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

– งานออกพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลขอรับการสนับสนุนงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี

– งานธุรการและงานสารบรรณ เช่น งานรับ – ส่งหนังสือ , เสนอแฟ้ม , ติดตามแฟ้ม , งานถ่ายเอกสาร , งานโรเนียวเอกสาร , งานเรียงเอกสาร

– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้ มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

– งานจัดทำข้อมูลย้อนหลังในการจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

– งานวิเคราะห์การตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม

– การจัดทำคำของบประมาณในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระบบ (SOLA) และระบบ (BB LAO)

– งานควบคุมงบประมาณการขอใช้เงินสำรองจ่าย

– งานเกี่ยวกับการโอนงบประมาณรายจ่าย

– งานแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย

– งานการขอความเห็นชอบโครงการเงินอุดหนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

– งานการบันทึกระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

– งานจัดหาพัสดุและทรัพย์สินของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

– งานโครงการเงินอุดหนุนต่างๆ

– งานให้การสนับสนุนงบประมาณแก่หน่วยงานอื่น

– งานการทำลายเอกสารของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

– งานฎีกาเบิกจ่ายเงิน

– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังนี้

– งานเกี่ยวกับการตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการโครงการตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จำนวน  11  อำเภอ  และส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

– การตรวจติดตามเงินอุดหนุนร่วมกับคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่าย  เงินอุดหนุน

– งานรายงานผลความก้าวหน้าโครงการหมวดเงินอุดหนุน  (ต่อเนื่อง)

– งานเกี่ยวกับรายงานการติดตามและประเมินผลโครงการประจำปี

– งานจัดทำรายงานติดตามและประเมินผลโครงการตามรายไตรมาส แบ่งเป็น 4 ไตรมาส คือ

ไตรมาสที่ 1  (ตุลาคม – ธันวาคม)

ไตรมาสที่ 2  (มกราคม – มีนาคม)

ไตรมาสที่ 3  (เมษายน – มิถุนายน)

ไตรมาสที่ 4  (กรกฎาคม – กันยายน)

– งานรายงานความก้าวหน้าของโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น  ทุกวันที่  1  ของเดือน

– งานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

– งานการประชุมคณะทำงานติดตาม และประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

– งานการจัดทำแนวทางการติดตาม และประเมินผลโครงการหมวดเงินอุดหนุนประจำปี  เพื่อทราบความก้าวหน้าและการรายงานผลโครงการ  รวมทั้งการคืนเงินเหลือจ่าย (ถ้ามี)

– งานการจัดทำแผนงานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล

– งานการจัดทำแผนงานการประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน

– งานการบันทึกข้อมูลผลการวิจัยโครงการที่คัดเลือกเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ประจำปี

– งานการบันทึกระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-Plan) เกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล  การเบิกจ่ายงบประมาณ

– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ  มีหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้

– งานจัดระบบข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

– งานรวบรวมข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของจังหวัดชลบุรี

– งานจัดทำฐานข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

– งานพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น

– งานรวบรวมสถิติข้อมูลย้อนหลัง

– งานข้อมูลข่าวสารทั่วไป และสารสนเทศ

– งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา