ประกาศ อบจ.ชลบุรี เรื่อง ประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด เพื่อพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.ชลบุรี

Link