กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2567