นางสาวเพ็ญประภา สำเภาแก้ว ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทนเข้าร่วม “การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน กลุ่มจังหวัด EEC ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา”(กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1) ครั้งที่3/2567 ณ ห้องประชุมลำใย 1 สวนสุภัทราแลนด์ระยอง ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง