กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี จัดประชุมคณะทำงานติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน ครั้งที่ 1/2567